رفتن به محتوای اصلی
x

اولویتها و گرایش های پژوهشی

  • توسعه پژوهشهاي مرتبط با ارتقاء سلامت قلبي عروقي در جامعه
  • تربيت نيروي انساني محقق در زمينه بيماريهاي قلبي عروقي
  • انجام پژوهشها در راستاي پيشگيري اوليه، ثانويه و ثالثيه بيماريهاي قلبي عروقي و عوامل خطرساز آنها
  • انجام پژوهش بنيادي، باليني و اپيدميولوژي در رابطه با كنترل و درمان بيماريهاي قلبي عروقي و عوامل خطرساز آنها
  • ترغيب، تشويق و بكارگيري محققين بويژه محققين جوان در انجام پژوهشهاي مربوطه
  • همكاري با ساير پژوهشكده ها، مراكز تحقيقاتي، گروههاي آموزشي و بهداشتي در داخل كشور
  • همكاري با مراكز علمي ساير كشورها و همچنين سازمانهاي بين المللي با رعايت قوانين و مقررات كشوري