اعضای شورای عالی پژوهشکده

رئیس دانشگاه

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

رئیس پژوهشکده: دکتر نضال صراف زادگان

رؤسای مراکز تحقیقاتی تحت پوشش: 

– سه نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه در رشته های مرتبط

- یکی از معاونین دانشگاه به پیشنهاد رئیس پژوهشکده و ابلاغ رئیس دانشگاه