اپیدمیولوژی در پزشکی
آشپزی سالم برای داشتن قلبی سالم
داستان قلب
  
قلب سالم با درمانهای طبیعی
کتاب اول
برنامه قلب سالم اصفهان
کتاب دوم
برنامه قلب سالم اصفهان
کتاب سوم 
برنامه قلب سالم اصفهان
آشنايی با
مرکز تحقيقات قلب و عروق اصفهان