رفتن به محتوای اصلی
x

رتبه بندی درون دانشگاهی مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1403

بر اساس رتبه بندی و ارزیابی درون دانشگاهی (کیفی) مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1403،  از 43 مرکز تحقیقاتی دانشگاه،  تعداد ۹ مرکز در رده Q1، ۲۲ مرکز در رده Q2، 9 مرکز در رده Q3 و ۳ مرکز در ردیف  Q4قرار گرفتند.

در این رتبه بندی،  در رده Q1  مرکز تحقیقات قلب و عروق رتبه 97 و مرکز تحقیقات بازتوانی قلبی رتبه 81 را بدست آوردند. شایان ذکر است مرکز تحقیقات قلب و عروق رتبه اول را در بین مراکز تحقیقاتی دانشگاه کسب نمود.

همچنین مرکز تحقیقات پرفشاری خون با کسب رتبه 68 و مرکز تحقیقات قلب کودکان با رتبه 63 در رده Q2  قرار گرفتند .

خبر خوب اینکه  مرکز تحقیقات اقدامات تهاجمی قلبی با  کسب رتبه 48 و مرکز تحقیقات نارسایی قلب با کسب رتبه 46 نسبت به سال گذشته ارتقا یافته و از رده Q4  به  رده Q3  انتقال یافتند.

مطابق با مجموعه آیین نامه ها و شیوه نامه های اجرایی سال 1403 ، سطح تفویض اختیار تصویب طرح تحقیقاتی مراکز تحقیقاتی دارای  رتبه Q1  ۴۰۰ میلیون ریال، مراکز تحقیقاتی دارای رتبه  Q2  300 میلیون ریال،  مراکز تحقیقاتی دارای رتبه  Q3 ۲۰۰ میلیون ریال و مراکز تحقیقاتی دارای رتبه  Q4 150 میلیون ریال افزایش یافت.

image