رفتن به محتوای اصلی
x

اعضای شورای عالی پژوهشکده

رئیس دانشگاه

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

- رئیس پژوهشکده: دکتر نضال صراف زادگان - رؤسای مراکز تحقیقاتی تحت پوشش:  – سه نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه در رشته های مرتبط - یکی از معاونین دانشگاه به پیشنهاد رئیس پژوهشکده و ابلاغ رئیس دانشگاه