رفتن به محتوای اصلی
x

گایدلاین

- گایدلاین تهیه شده تشخیص، مدیریت و درمان دیس لیپیدمی

- گایدلاین بروزرسانی شده تشخیص و درمان پرفشاری خون

 

- فرایند تدوین راهکارهای طبابت: مجموعه ابزارهای طراحی گایدلاین شامل:

 1. گردش کارفرایند درخواست طراحی گایدلاین 
 2. چک لیست بررسی ضرورت و نوع گایدلاین (تهیه/به روزرسانی/بومی سازی) 
 3. پیش پروپوزال تهیه/بومی سازی/به روزرسانی گایدلاین
 4. پروپوزال تهیه راهکارهای طبابت 
 5. دستورعمل تکمیل پروپوزال تهیه راهکارهای طبابت 
 6. پروپوزال بومی سازی راهکارهای طبابت 
 7. دستورعمل تکمیل پروپوزال بومی سازی راهکارهای طبابت
 8. پروپوزال به روزرسانی راهکارهای طبابت 
 9. دستورعمل تکمیل پروپوزال به روزرسانی راهکارهای طبابت 
 10. فرم تعارض منافع 
 11. فرم های گزارش (گزارش مرحله اول، گزارش مرحله دوم، گزارش نهایی)

 

- جلسات آموزشی