شماره طـــرح عنـــوان طـــرح تاریخ شروع طـــرح
۹۲۱۰۹ بررسي پروفايل اسيدهاي چرب و فعاليت آنزيم Na+/K+-ATPase غشاء اريتروسيت و ارتباط آنها با مقاومت به انسولين وريسك فاكتورهاي قلبي عروقي در بيماران ديابتي تيپ ۲ با و بدون سندرم متابوليك ۲۰۱۳/۱۱/۲۰
۹۱۱۱۸ بررسي غلظت خوني تعدادي از اسيدهاي آمينه و ارتباط آنها با بعضي فاكتورهاي خوني درافراد مثبت ومنفي ۲۰۱۳/۰۳/۰۹
۹۱۱۲۱ بررسي غلظت سرمي جيوه، كادميم و سرب در بيماراني كه مورد آنژيوگرافي قرارگرفته اند ۲۰۱۳/۰۳/۰۹
۹۱۱۱۹ تهيه كپسول عصاره ميوه زغال اخته و بررسي اثرآن برسطح قند خون و HgbA1c در بيماران ديابتي نوع ۲ ۲۰۱۳/۰۳/۰۹
۹۱۱۱۵ تعيين رابطه بين فعاليت پراكسيدازي سرم خون با سطح سرمي ويسفاتين در افراد مبتلا به سندرم متابوليك ۲۰۱۲/۱۱/۱۹
۹۱۱۰۳ بررسي پلي مرفيسم ژنتيكي ۱۵۳۵C>T درژن ويسفاتين درمبتلايان به چاقي ۲۰۱۲/۰۵/۳۰
۹۰۱۰۹ بررسي ميزان سديم، كلر ونمك موجود در منابع غذايي عمده نمك در جامعه ايراني ۲۰۱۱/۱۲/۱۳
۹۰۱۰۷ توليد ليپيد فراسودمند حاوي اسيد لينولئيك و لينولنيك مزدوج وارزيابي اثرات سلامتي آن موش آزمايشگاهي ۲۰۱۱/۱۱/۱۴
۹۰۱۲۵ بررسي اثر گياه قره قاط بر پروفايل ليپيدي،استرس اكسيداتيو و سطح hs-CRP در بيماران مبتلا به هايپرليپيدمي خفيف ۲۰۱۱/۱۱/۱۴
۹۰۱۲۲ مانيتورينگ طرح بررسي اثر polypill در پيشگيري اوليه و ثانويه اي بيماري هاي قلبي عروقي در ايرانيان مسن و ميانسال در سال ۱۳۹۰ ۲۰۱۱/۱۱/۱۴
۹۰۱۱۰ بررسي شيوع فشارخون كنترل نشده و ارتباط آن با شاخص هاي دموگرافيك ،اقتصادي -اجتماعي شيوه زندگي و وضعيت مصرف دارو، توصيه هاي پزشكي (دارويي-غيردارويي) در جمعيت شهرستانهاي اصفهان، نجف آباد درفاز سوم برنامه قلب سالم اصفهان ۱۳۸۶ ۲۰۱۱/۰۷/۱۸
۸۹۱۱۷ انجام آناليزهاي تخصصي طرح هاي تحقيقاتي جامعه نگر و برنامه قلب سالم اصفهان ۲۰۱۱/۰۱/۰۹
۸۸۱۳۲ بررسي مصرف مواد غذايي به روش يادآمد ۲۴ ساعته خوراك در اطفال شهرستان اصفهان ،نجف آباد و اراك ۲۰۱۱/۰۱/۰۹
۸۸۱۳۰ بررسي بروز ده ساله حوادث حاد كشنده وغيركشنده عروق كرونر و سكته هاي مغزي وارتباط آن با فاكتورهاي خطر قلبي و عروقي در جمعيت بالاي ۳۵ سال شهرهاي اصفهان ،نجف آباد و اراك ۱۳۷۹-۱۳۸۹(مرحله چهارم) ۲۰۱۰/۰۳/۱۶
۸۸۱۲۳ بررسي تركيب شيميايي عصاره خرما و جايگزيني آن در محصولات غذايي به جاي شكر وبررسي شاخص هاي چشايي محصولات تهيه شده ۲۰۰۹/۱۲/۳۱
۸۸۱۲۰ بررسي تاثير فرمولاسيون جديد بيسكوئيت با افزودن پسيليوم بركينتيك جذب گوارشي گلوكز در افراد سالم در مقايسه با بيماران ديابتي تحت درمان با رژيم غذايي ۲۰۰۹/۱۲/۰۱
۸۸۱۱۵ بررسي مصرف موادغذايي به روش يادآمد ۲۴ ساعته خوراك درافراد مورد مطالعه در مطالعه كهورت در شهرستانهاي اصفهان نجف آباد و اراك در سال ۱۳۸۶ ۲۰۰۹/۱۱/۲۱
۸۷۱۱۶ بررسی میزان تاثیر مداخلات آموزشی و غیر آموزشی کاهش آلودگی هوا بر دانش ،عملکرد و نگرش جامعه شهری اصفهان ۲۰۰۹/۰۳/۰۴
۸۷۱۱۵ بررسي شاخص هاي فردي، خانوادگي، شغلي، اجتماعي-اقتصادي، فرهنگي و محيطي چاقي و اضافه وزن در پرسنل شركت سهامي ذوب آهن اصفهان در سال ۱۳۸۸ ۲۰۰۹/۰۳/۰۴
۸۷۱۱۱ بررسي جهش هاي پروموتر و اگزونهاي ۱و۳و۵و۱۱و۱۳و۱۵و۱۶و۱۷و۱۸ ژن رسپتور LDl در بيماران با كلسترول خون بالاي فاميلي در استان چهارمحال و بختياري ۲۰۰۸/۰۸/۱۸
۸۷۱۰۹ بررسي اثرات درماني و پيشگيري كننده گياه زغال اخته (.Cornus mas L) در رت هاي ديابتي و سالم ۲۰۰۸/۰۸/۱۸
۸۷۱۰۱ بررسي ارتباط يافته هاي الكتروكارديوگرافي در حالت استراحت با ويژگي هاي رفتاري، فيزيكي و بيوشيميايي افراد ساكن مناطق مركزي درايران ۲۰۰۸/۰۶/۲۱
۸۵۱۲۹ بررسي مقايسه اي پلي مورفيسم هاي ژن هايapo CII,apo B,apo A1 در بيماران جوان premature MI وافراد سالم ۲۰۰۸/۰۳/۱۸
۸۶۱۱۹ بررسي بروز ده ساله حوادث حاد كشنده و غير كشنده عروق كرونر و سكته هاي مغزي و ارتباط آن با فاكتورهاي خطرقلبي و عروقي درجمعيت بالاي ۳۵ سال شهرهاي اصفهان، نجف آباد واراك ۱۳۷۹-۱۳۸۹ ۲۰۰۸/۰۳/۱۸
۸۷۱۰۷ بررسي اثرات پيشگيري گياه قره قات بر ايجاد آترواسكلروز در خرگوش هاي هايپركلسترولمي ۲۰۰۸/۰۳/۱۶
۸۷۱۱۰ بررسي اثرات درماني و پيشگيري كننده گياه قره قات (vaccinium myrtillus L) در رت هاي ديابتي و سالم ۲۰۰۸/۰۳/۱۶
۸۶۱۰۴ بررسي ميزان نمك مصرفي روزانه براساس مقداردفع ۲۴ ساعته ادرار كلريد سديم درافراد بالاي ۱۸ سال اصفهان و نجف آباد ۲۰۰۸/۰۲/۰۹
۸۶۱۰۷ بررسي مصرف مواد غذايي به روش ياد آمد ۲۴ ساعته خوراك در بزرگسالان شهرنشين شهري اصفهان -نجف آباد - اراك در سال ۱۳۸۶ ۲۰۰۷/۱۰/۲۸
۸۵۱۳۱ بررسي ميزان بروز حوادث قلبي وعروقي با مصرف داروي Osvix در مقايسه با Plavix پس از استنت گذاري عروق كرونري ۲۰۰۷/۱۰/۲۱
۸۵۱۱۰ مشترك گوارش و كبد تهران ۲۰۰۷/۰۹/۲۱
۸۵۱۲۷ بررسي همبستگي مقاديرCu , Zn , ACE,VCAM-1,ICAM-1, CRP,IL- 6,Fibrin D-Dimer در سرم بيماران عروق كرونر و ميزان گرفتگي عروق ۲۰۰۷/۰۹/۰۶
۸۶۱۰۶ بررسي قدرت پيشگويي كننده ضخامت آنتيما-مدياي شريان كاروتيدIMT‪(Intima-Media thickness)‬ با حوادث قلبي عروقي دريك جمعيت ايراني ۲۰۰۷/۰۹/۰۶
۸۶۱۰۵ بررسي شيوع سندرم متابوليك در پرسنل بهداشتي درماني جامعه شهري - روستايي اصفهان ،نجف آباد و اراك ۲۰۰۷/۰۹/۰۱
۸۵۱۳۵ بررسي تاثيرمداخلات جامعه نگر پنج ساله برنامه قلب سالم اصفهان بر آگاهي نگرش وعملكرد شاخص هاي فيزيكي و بيوشيميايي مرتبط با بيماري هاي قلبي عروقي در جامعه اصفهان و نجف آباد در مقايسه با اراك ۲۰۰۷/۰۸/۰۸
۸۴۱۵۵ پروژه مداخلاتي جوانان ۲۰۰۶/۱۱/۳۰
۸۶۱۳۰ بررسي تاثيرمداخلات برنامه قلب سالم اصفهان از طريق لوح فشرده چندرسانه اي در جوانان ۱۹-۲۵ سال مراجعه كننده به هلال احمراصفهان ۲۰۰۶/۱۱/۳۰
۸۵۱۰۷ بررسي آگاهي و نگرش و عملكرد جامعه در زمينه قليان در شهرهاي اصفهان ،نجف آباد و اراك و ارزيابي فرايند قوانين كنترل قليان در شهرهاي اصفهان ، نجف آباد واراك درسال ۱۳۸۵ ۲۰۰۶/۱۰/۱۰
۸۴۱۷۳ طرح مداخلاتي ارتقاء سلامت جوانان اصفهان (سجا) ۲۰۰۶/۰۹/۰۶
۸۵۱۰۲ بررسي تاثير اصلاح شيوه زندگي در كنترل و پيشگيري از ريسك فاكتورها و بيماريهاي قلبي عروقي در بيماران با اختلال تيروئيد ۲۰۰۶/۰۸/۰۱
۸۴۱۱۳ بررسي تاثيرمداخلات جامعه نگر دردانش ، نگرش وعملكرد رانندگان ، مسافران و كاركنان ترمينالها در ارتباط با پيشگيري از بيماري هاي قلبي عروقي در شهرستان اصفهان ۲۰۰۶/۰۳/۲۵
۸۴۱۳۷ ارزيابي تاثير مداخلات آموزشي بر روي سطح آگاهي پرسنل بهداشتي - درماني نسبت به كنترل و درمان بيماري هاي قلبي عروقي و استروك  شاغل در مراكز بهداشتي درماني اصفهان -نجف آباد و اراك ۲۰۰۶/۰۳/۱۹
۸۴۱۲۷ تاثير آموزش ايمن سازي در مقابل استرس بر سلامت عمومي بيماران مبتلا به فشار خون شهر اصفهان ۲۰۰۶/۰۳/۱۹
۸۴۱۵۶ ارتقا سلامت فرزندان افراد مبتلا به بيماري هاي زودرس عروق كرونر از طريق پايش عوامل خطرزاي قلبي وعروقي و مداخله جهت كنترل آنها ۲۰۰۶/۰۳/۱۹
۸۴۱۳۹ بررسي اثر آموزش بر آگاهي نگرش وعملكرد شيريني فروشي هاي شهراصفهان در خصوص نحوه استفاده از روغن و شكر و بسترسازي مناسب براي ادغام مداخلات در واحدهاي شيريني فروشي هاي شهراصفهان ۲۰۰۶/۰۳/۱۹
۸۴۱۵۱ بررسي ارتباط چاقي با ليپيدپروفايل ApoA وApoB ومقاومت به انسولين و اسيدهاي چرب ترانس در جامعه ايراني ۲۰۰۶/۰۳/۱۸
۸۴۱۵۲ بررسي ارتباط بين سندرم متابوليك و ديابت نوع دوم و اختلالات كبدي در كودكان و نوجوانان چاق اصفهان ،ايران ۲۰۰۶/۰۳/۱۸
۸۴۱۴۴ بررسي تاثير مداخلات جامعه نگر بر BASK شاخص هاي بيوشيميايي و شاخص هاي آنتروپومتريك افراد بالاي ۱۰۹ سال شهرستان هاي اصفهان و نجف آباد در مقايسه با شهرستان اراك در زمينه بيماري هاي قلبي عروقي و عوامل مرتبط با آنها طي ۵ سال انجام مداخلات ۲۰۰۶/۰۳/۱۳
۸۴۱۶۲ بررسي تشكيل آموزش اصول پيشگيري عوامل خطرساز بيماري هاي قلبي عروقي بر آگاهي ،نگرش و عملكرد رابطين بهداشتي و تشكلهاي غيردولتي دراستان اصفهان واراك به مدت ۳ سال (۱۳۷۹-۱۳۸۲) ۲۰۰۶/۰۳/۰۹
۸۴۱۶۲۱ آموزشي نحوه انجام ورزش و فعاليت فيزيكي به رابطين بهداشتي ۲۰۰۶/۰۳/۰۹
۸۴۱۶۲۲ تشكيل انجمن ها (سازمان هاي) غيردولتي مرتبط با مداخلات برنامه قلب سالم اصفهان ۲۰۰۶/۰۳/۰۹
۸۴۱۶۲۳ آموزش رابطين بهداشتي شهري و روستايي به منظور انتقال اطلاعات به مردم ۲۰۰۶/۰۳/۰۹
۸۴۱۶۲۴ تشكيل هسته يا انجمني متشكل از رابطين داوطلب به منظور آموزش اين افراد و انتقال آموزش ها به سايرين ۲۰۰۶/۰۳/۰۹
۸۴۱۶۲۵ ارائه آموزش هاي جامع مربوط به بيماري هاي غيرواگير توسط رابطين بهداشتي به مردم و برگزاري نمايشگاه هاي قلب سالم ۲۰۰۶/۰۳/۰۹
۸۴۱۲۵ بررسي تاثير مداخلات جامعه نگر بر BASK افراد بالاي ۱۹ سال شهرستان هاي اصفهان ،نجف آباد در مقايسه با شهرستان اراك در زمينه بيماري هاي قلبي عروقي و عوامل مرتبط با آنها طي سه سال انجام مداخلات (۱۳۸۲-۱۳۸۴) ۲۰۰۵/۱۲/۱۰
۸۴۱۲۹ بررسي ارتباط بين عادات غذايي و الگوي فعاليت فيزيكي با ميزان سطح سرم CRP درجوانان ۲۰۰۵/۱۱/۱۹
۸۳۱۴۲ بررسي تغييرات ميزان مورتاليتي و موربيديتي ناشي از بيماري هاي قلبي درمبتلايان به اين بيماري ها پس از انجام مداخلات جامعه نگر پيشگيري ثانويه درشهر اصفهان و نجف آباد در مقايسه با گروه كنترل ۲۰۰۵/۱۰/۰۸
۸۴۱۱۶ بررسي اثر متورال بر ريسك سي روزه قلبي عروقي و بيماران با ريسك متوسط و زياد قلبي در بيماران تحت عمل جراحي غيرقلبي ۲۰۰۵/۰۹/۰۶
۸۴۱۲۰ بررسي ميزان دريافت اسيدهاي چرب ترانس در بزرگسالان شهرنشين شهرستانهاي اصفهان ،نجف آباد و اراك در سال ۱۳۷۹-۱۳۸۰ ۲۰۰۵/۰۹/۰۶
۸۴۱۱۵ بررسي تغييرات فشارخون درزمان گرگرفتگي درزنان يائسه توسط هولتر ۲۴ ساعته فشارخون ۲۰۰۵/۰۹/۰۶
۸۴۱۰۶۱ درج پيام هاي بهداشتي ۲۰۰۵/۰۵/۰۹
۸۴۱۰۶۲ آموزش افراد در معرض خطر مراجعه كننده به داروخانه ها و آزمايشگاه ها ۲۰۰۵/۰۵/۰۹
۸۴۱۰۶۳ فعال نمودن درمانگاه هاي ويژه افراد درمعرض خطر در بيمارستان هاي مختلف اصفهان و نجف آباد ۲۰۰۵/۰۵/۰۹
۸۴۱۰۶۴ برنامه آموزشي كانون بازنشستگان ۲۰۰۵/۰۵/۰۹
۸۴۱۰۶۵ پيگيري واجراي نظام ثبت شاخص هاي ارزيابي افراد در معرض خطر جامعه در بيمارستانها و مراكز بهداشتي درماني ۲۰۰۵/۰۵/۰۹
۸۴۱۰۶۶ ارائه مداخلات آموزشي عمومي و خصوصي ۲۰۰۵/۰۵/۰۹
۸۴۱۰۶۷ راه اندازي ، فعال نمودن ويا تداوم فعاليت در مانگاه هاي ويژه ۲۰۰۵/۰۵/۰۹
۸۳۱۴۴ بررسي تاثير آموزش با استفاده از پيك نوروزي درافزايش ميانگين نمره آگاهي دانش آموزان پايه هاي دبستان ،راهنمايي در شهرستان هاي اصفهان ،نجف آباد در مورد تغذيه سالم ،فعاليت بدني و مواجهه با دود سيگار ۲۰۰۵/۰۳/۰۸
۸۳۱۴۲۱ انجام بازتواني ساده در مراكز بهداشتي درماني براي كمك به ارتقای سلامتي بيماران قلبي عروقي ۲۰۰۵/۰۳/۰۷
۸۳۱۴۲۲ توزيع مجموعه ي آموزشي پيشگيري از بيماريهاي قلبي عروقي ۲۰۰۵/۰۳/۰۷
۸۳۱۴۲۳ اصلاح وضعيت غذايي رستوران هاي بيمارستان ها ۲۰۰۵/۰۳/۰۷
۸۳۱۴۲۴ آموزش پيشگيري از بيماريهاي غير‌واگير در پرستاران جهت آموزش بيماران ۲۰۰۵/۰۳/۰۷
۸۳۱۴۲۵ راه‌اندازي واحدهاي بازتواني قلبي در بیمارستان هاي دولتي و خصوصي و انجام بازتواني ساده ۲۰۰۵/۰۳/۰۷
۸۳۱۴۲۶ تهيه كارت مخصوص بيماران در مورد اطلاعات بيماري آنها ۲۰۰۵/۰۳/۰۷
۸۳۱۴۲۷ آموزش  بيماران قلبي عروقي و خانواده‌هاي آنها ۲۰۰۵/۰۳/۰۷
۸۳۱۴۲۸ تهيه كارت هوشمند ثبت اطلاعات بيماران قلبي عروقي ۲۰۰۵/۰۳/۰۷
۸۲۴۰۰ بررسي شيوع تغييرات الكتروكارديوگرافي ناشي ازمصرف گلوكانتيم سيستميك در بيماران با ليشمانيوز جلدي ۲۰۰۵/۰۲/۰۶
۸۳۱۴۹ بررسي تغييرات عملكردي شيوه زندگي درزنان بيسواد نهضت سوادآموزي از طريق آموزش كتاب "آموزش قلب سالم" ۲۰۰۵/۰۱/۲۴
۸۲۴۱۳ بررسي ميزان موربيديتي و شيوع فاكتورهاي خطر و برخي شاخص هاي عملكرد نگرش و دانش در زمينه عوامل موثر بر كنترل و پيشگيري بيماري هاي قلبي - عروقي در بيماران مبتلا به بيماري هاي قلبي - عروقي در  اصفهان در سال ۱۳۸۳ ۲۰۰۴/۱۲/۱۱
۸۳۱۲۵ ارزيابي اثر پايين آورنده قند خون توسط گياه باباآدم (Arctium lappa) در رت هاي ديابتي ۲۰۰۴/۱۱/۱۶
۸۳۱۱۰ بررسي اثرات انگور ،هسته انگور و روغن هسته انگور بر ايجاد و توسعه Fatty streak درخرگوشهاي آزمايشگاهي تحت رژيم پركلسترول ۲۰۰۴/۱۰/۱۲
۸۲۴۱۸ بررسي اثر Nigella sativa L بر برخي فاكتورهاي بيوشيميايي موثر در آترواسكلروز و ايجاد fatty streak در خرگوش ۲۰۰۴/۱۰/۱۱
۸۳۱۴۷ بررسي اثرعصاره هاي مختلف گياه شاه تره ،قره قات ،زغال اخته بر سه سيستم اكسيداتيو ۲۰۰۴/۰۹/۰۵
۸۳۱۲۶ ارزيابي اثرپايين آورنده قند خون توسط فراورده هاي تي بگ (tea bag) و آنتي ديابتيك موجود در بازار دارويي ايران در راتهاي ديابتي ۲۰۰۴/۰۹/۰۵
۸۳۱۲۳ بررسي ارتباط استرس اكسيدانها با ميزان حفظ حافظه درافراد بالاي هفتاد سال ۲۰۰۴/۰۹/۰۵
۸۳۱۲۷ تعيين و مقايسه اثرات درماني داروهاي مت فورمين و فلوگزتين به تنهايي يا به طورتوام يا مصرف دارونما در جهت كاهش شاخص هاي چاقي شكمي كودكان و نوجوانان مبتلا به چاقي ۲۰۰۴/۰۹/۰۵
۸۳۱۱۴ تشخيص غيرتهاجمي انسداد شريان هاي كرونري قلب به كمك پردازش ديجيتالي فونوكارديوگرام ۲۰۰۴/۰۸/۰۹
۸۲۴۳۲ بررسي ميزان شيوع عوامل خطر بهداشت رواني و ناتواني در جمعيت عمومي اصفهان و نجف آباد بر اساس مقياس هاي مورد تاييد سازمان بهداشت جهاني در سال ۱۳۸۳ ۲۰۰۴/۰۳/۱۸
۸۲۴۰۸ بررسي روند تغييرات عوامل خطرساز وقايع قلبي عروقي در افراد بالاي ۳۵ سال سه شهرمركزي ايران ۲۰۰۴/۰۳/۱۵
۸۱۱۲۱ ارزشيابي برنامه مداخلاتي جامع براي پيشگيري و كنترل بيماري هاي غيرواگير ۲۰۰۳/۱۲/۲۹
۸۲۱۱۲ بررسي بروز دو ساله وقايع حاد كرونري ،استروك ايسكميك و فشارخون و ارتباط آن با ريسك فاكتورهاي اصلي بيماريهاي قلبي و عروقي در جمعيت بالاي ۳۵ سال شهرهاي اصفهان ،اراك ،نجف آباد ۱۳۷۹-۱۳۸۱ ۲۰۰۳/۰۹/۰۶
۸۲۴۲۷ بررسي اختلالات ليپيدها درعوارض ميكروواسكولار و ماكروواسكولار ديابت وابسته به انسولين ۲۰۰۳/۰۷/۰۹
۸۲۱۱۳ بررسي رابطه تبليغات تلويزيون والگوي غذايي در كودكان و نوجوانان شهراصفهان و نجف آباد ۲۰۰۳/۰۶/۰۱
۸۱۱۱۴ بررسي مقايسه وضعيت ليپيدهاي سرم (Lpa-ApoA-ApoB) در كودكان و نوجوانان مبتلا به ديابت با گروه شاهد ۲۰۰۳/۰۲/۰۸
۸۱۱۲۵ بررسي ارتباط ميكروآلبومين ها با استعمال سيگار در بيماران مبتلا به ديابت غير وابسته به انسولين ۲۰۰۲/۱۱/۲۵
۸۱۱۰۸ بررسي ارزش پرسشنامه ROSE  در بيماراني كه كانديد آنژيوگرافي عروق كرونر در بيمارستان چمران شهر اصفهان مي شوند ۲۰۰۲/۱۱/۱۸
۸۱۱۲۷ پروژه ورزش و كنترل آلودگي هوا ۲۰۰۲/۰۹/۰۶
۸۱۱۰۴ بررسي بروز دوساله وقايع كرونري ،سكته قلبي ،درد قلبي،بستري در CCU،استروك ايسكميك و فشار خون و ارتباط آن با ريسك فاكتورهاي اصلي بيماري هاي قلبي و عروقي در جمعيت بالاي ۳۵ سال شهرهاي اصفهان ،اراك و نجف آباد سال ۱۳۸۰-۱۳۸۲ ۲۰۰۲/۰۷/۰۱
۸۱۱۰۱ بررسي تاثير ارتباط روش هاي مختلف مصرف ترياك و طول زمان مصرف با فاكتورهاي بيوشيميايي خون ۲۰۰۲/۰۶/۰۱
۸۱۱۲۴ پروژه ي آموزش كاركنان بهداشتي ۲۰۰۲/۰۵/۱۳
۸۱۱۲۴۱ ايجاد هسته هاي آموزشي ۲۰۰۲/۰۵/۱۳
۸۱۱۲۴۲ برگزاري سمينارهاي دوره‌اي انجمن متخصصين داخلي استان اصفهان  جهت پزشكان متخصص ۲۰۰۲/۰۵/۱۳
۸۱۱۲۴۳ برگزاري دوره‌هاي بازآموزي پيشگيري و كنترل بيماريهاي غير‌واگير ويژه پزشكان عمومي ۲۰۰۲/۰۵/۱۳
۸۱۱۲۴۴ چاپ كتاب پيشگيري و كنترل بيماريهاي غير‌واگير مربوط به پرستاران ۲۰۰۲/۰۵/۱۳
۸۱۱۲۴۵ چاپ كتاب مربوط به بهورزان و كاردانان بهداشتي ۲۰۰۲/۰۵/۱۳
۸۱۱۲۴۶ آموزش بهورزان و كاردانان بهداشتي ۲۰۰۲/۰۵/۱۳
۸۱۱۲۴۷ برگزاري سمينارهاي آموزشي منظم براي پرستاران ۲۰۰۲/۰۵/۱۳
۸۱۱۲۴۸ تهيه و چاپ كتاب خودآموزي ويژه پزشكان ۲۰۰۲/۰۵/۱۳
۸۱۱۲۴۹ تهيه و توزيع خبرنامه قلب سالم جهت آموزش جامعه ۲۰۰۲/۰۵/۱۳
۸۱۱۲۴۱۰ اطلاع رساني عمومي در مناسبت هاي بهداشتي مختلف ۲۰۰۲/۰۵/۱۳
۸۱۱۲۴۱۱ چاپ نشريه پرستاري امروز ۲۰۰۲/۰۵/۱۳
۸۱۱۲۴۱۲ استفاده از  پیام هاي آموزشي بهداشتي در زمان انتظار مكالمه مراكز تلفن سازمان هاي بهداشتي و غير بهداشتي ۲۰۰۲/۰۵/۱۳
۸۱۱۲۷۱ برگزاري همايش‌هاي ورزشي ۲۰۰۲/۰۵/۱۳
۸۱۱۲۷۲ ايجاد خطوط ويژه دوچرخه سواري ۲۰۰۲/۰۵/۱۳
۸۱۱۲۷۳ آموزش آلودگي هوا از طريق سازمان صدا و سيما ۲۰۰۲/۰۵/۱۳
۸۱۱۲۷۴ برگزاري روزهاي بدون خودرو و نمايشگاه قلب سالم ۲۰۰۲/۰۵/۱۳
۸۱۱۲۷۵ آموزش ورزش و فعاليت فيزيكي از طريق سازمان صدا وسيما اصفهان ۲۰۰۲/۰۵/۱۳
۸۱۱۲۳۱ راه اندازي نانوايي هاي ارائه كننده نان سالم ۲۰۰۲/۰۴/۲۲
۸۱۱۲۳۲ توليد محصولات غذايي سالم توسط كارخانه جات صنايع غذايي ۲۰۰۲/۰۴/۲۲
۸۱۱۲۳۳ اصلاح فرمولاسيون و نحوه تهيه شيريني در واحدهاي عرضه شيريني سالم ۲۰۰۲/۰۴/۲۲
۸۱۱۲۳۴ آموزش عموم جامعه در مورد تغذيه صحيح ۲۰۰۲/۰۴/۲۲
۸۱۱۲۳۵ عرضه غذاي نيم پرس در واحدهاي رستوراني ۲۰۰۲/۰۴/۲۲
۸۱۱۲۳۶ اصلاح نحوه تهيه مواد غذايي در رستوران ها  ،اغذيه فروشي ها ،پيتزافروشي ها ۲۰۰۲/۰۴/۲۲
۸۱۱۲۳۷ اصلاح برچسب هاي مواد غذايي ۲۰۰۲/۰۴/۲۲
۸۱۱۲۳۸ راه اندازي و تاسيس مجموعه عرضه مواد غذايي تهيه شده با روش هاي صحيح شامل رستوران ، اغذيه فروشي ،پيتزافروشي ۲۰۰۲/۰۴/۲۲
۸۰۱۱۵ بررسي تاثير سطوح مختلف رژيم بذركتان وسولفات مس بر ميزان كلسترول و اسيد هاي چرب غير اشباع زرده تخم مرغ در مرغان تخم گذار ۲۰۰۱/۱۲/۲۴
۸۱۱۲۲ ارتقاء سلامت قلب از دوران كودكي ۲۰۰۱/۱۲/۱۷
۸۱۱۲۲۱ آموزش دانش آموزان مدارس ۲۰۰۱/۱۲/۱۷
۸۱۱۲۲۲ آموزش والدين دانش آموزان ۲۰۰۱/۱۲/۱۷
۸۱۱۲۲۳ تشكيل گروه آموزشي بهداشتياران قلب مدارس و آموزش آنها ۲۰۰۱/۱۲/۱۷
۸۱۱۲۲۴ توسعه ورزش و فعاليت فيزيكي در مدارس ۲۰۰۱/۱۲/۱۷
۸۱۱۲۲۵ اصلاح ميان وعده هاي مصرفي دانش آموزان در مدارس ۲۰۰۱/۱۲/۱۷
۸۱۱۲۲۶ آموزش مديران و مربيان مهدكودك ها ۲۰۰۱/۱۲/۱۷
۸۱۱۲۲۷ آموزش مربيان وهنرآموزان كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ۲۰۰۱/۱۲/۱۷
۸۱۱۲۲۸ آموزش والدين كودكان مراجعه كننده به واحدهاي بهداشت مادر و كودك ،مراكز واكسيناسيون و مهدكودك ها ۲۰۰۱/۱۲/۱۷
۸۱۱۲۲۹ آموزش كودكان در مهدكودك ها و مراكز پيش دبستاني ۲۰۰۱/۱۲/۱۷
۸۱۱۲۲۱۰ ارائه برنامه ميان وعده غذايي درمهدكودك ها ۲۰۰۱/۱۲/۱۷
۸۱۱۲۲۱۱ آموزش خانواده هاي افراد مبتلا به سكته قلبي زودرس در مورد پيشگيري از بيماري هاي قلبي عروقي در فرزندان خانواده ۲۰۰۱/۱۲/۱۷
۸۱۱۲۲۱۲ آموزش پرستاران بخش‌هاي قلب و CCU در بیمارستان¬ها در مورد پيشگيري از بيماريهاي قلبي عروقي در كودكان ۲۰۰۱/۱۲/۱۷
۸۱۱۲۲۱۳ تداوم فعاليت كلينیك افراد ‌‌در معرض خطر و غربالگري عوامل خطرزاي بيماريهاي قلبي عروقي ۲۰۰۱/۱۲/۱۷
۸۱۱۲۲۱۴ پخش برنامه آموزشي و مسابقه در فواصل برنامه هاي ويژه كودك و نوجوانان در صداوسيما ۲۰۰۱/۱۲/۱۷
۸۱۱۲۲۱۵ آموزش مراقبين بهداشت و كادر آموزشي مدارس ۲۰۰۱/۱۲/۱۷
۸۱۱۲۲۱۶ آموزش عملي فعاليت بدني براي كودكان و نوجوان از طريق برنامه كودك سيماي اصفهان ۲۰۰۱/۱۲/۱۷
۸۰۱۱۹ پيشگيري و كنترل عوامل خطر ساز آترواسكلروز در كودكان و نوجوانان (۱۱-۱۸ ساله) (پايلوت در اصفهان - اراك ونجف آباد) ۲۰۰۱/۰۹/۰۶
۸۱۱۳۰ پروژه مداخله در محيط كار ۲۰۰۱/۰۹/۰۶
۸۱۱۳۰۱ آموزش شاغلين صنوف مختلف ۲۰۰۱/۰۹/۰۶
۸۱۱۳۰۲ توزيع ميان وعده هاي سالم مانند ميوه در محل هاي كار ۲۰۰۱/۰۹/۰۶
۸۱۱۳۰۳ اعمال قوانين مربوط به منع استعمال دخانيات در محل هاي كار با استناد به بخشنامه‌ها و دستورالعمل هاي موجود ۲۰۰۱/۰۹/۰۶
۸۱۱۳۰۴ آموزش رابطين بهداشتي كارخانجات ۲۰۰۱/۰۹/۰۶
۸۱۱۳۰۵ استفاده از سيستم غربالگري موجود در زمينه عوامل خطر بيماري‌هاي قلبي عروقي براي شاغلين جهت شناسايي و درمان افراد در معرض خطر ۲۰۰۱/۰۹/۰۶
۸۱۱۳۰۶ انجام اصلاحات تغذيه‌اي در رستوران هاي كارخانجات و ادارات ۲۰۰۱/۰۹/۰۶
۸۱۱۳۰۷ آموزش و غربالگري كاركنان بانكها و ساير اداراتي كه امكان آموزش كاركنان آنها به صورت يكجا و منظم وجود ندارد ۲۰۰۱/۰۹/۰۶
۸۱۱۳۰۸ آموزش رابطين سلامت ادارات براي انتقال آموزش ها به كارمندان ادارات و سازمان ها ۲۰۰۱/۰۹/۰۶
۸۱۱۳۰۹ بهبود فعاليت هاي فيزيكي و ورزش در محل هاي كار ۲۰۰۱/۰۹/۰۶
۸۴۱۵۵۱ استفاده از وسايل كمك آموزشي براي آموزش جوانان درمورد راههاي پيشگيري و كنترل بيماري هاي غيرواگير ۲۰۰۱/۰۸/۲۷
۸۴۱۵۵۲ اجراي مسابقه ترك سيگار جهت بالابردن فرهنگ مضرات دخانيات در ميان جوانان ۲۰۰۱/۰۸/۲۷
۸۴۱۵۵۶ آموزش پيشگيري و كنترل بيماري هاي غيرواگير واصلاح شيوه زندگي در كاركنان و داوطلبان سازمان هلال احمر و تهيه لوح فشرده آموزشي ۲۰۰۱/۰۸/۲۷
۸۱۱۲۶ ارتقاء سلامت قلب زنان ۲۰۰۱/۰۸/۲۷
۸۱۱۲۶۱ آموزش زنان جامعه از طريق سازمان صداوسيما و مواد كمك آموزشي ۲۰۰۱/۰۸/۲۷
۸۱۱۲۶۲ آموزش زنان مربي داوطلب سازمان هلال احمر ۲۰۰۱/۰۸/۲۷
۸۱۱۲۶۳ آموزش زنان مراجعه كننده به مراكز يا خانه هاي بهداشتي ۲۰۰۱/۰۸/۲۷
۸۱۱۲۶۵ آموزش مربيان نهضت سوادآموزي و زنان سوادآموز ۲۰۰۱/۰۸/۲۷
۸۱۱۲۶۶ آموزش مربيان كميته امداد كميته امام خميني بسيج خواهران و مربيان زن سازمانهاي مختلف غيردولتي ۲۰۰۱/۰۸/۲۷
۸۱۱۲۶۷ آموزش زنان جوان مراجعه كننده به كلاس هاي آموزش قبل از ازدواج در مراكز بهداشتي ۲۰۰۱/۰۸/۲۷
۸۰۱۰۴ بررسي تغييرات الگوي مصرف مواد غذايي دراثر مداخلات آموزشي در اشخاص بالاتر از ۱۹ سال شهرستانهاي با مداخله و بدون مداخله ۲۰۰۱/۰۸/۰۶
۸۰۱۰۳ بررسي تاثيرات مداخلات پيشگيري اوليه در كودكان زير ۶ سال در معرض دود سيگار ۲۰۰۱/۰۸/۰۶
۸۰۱۱۷ طرح ملي پيشگيري وكنترل بيماريهاي قلبي عروقي در ايران(پايلوت در اصفهان،نجف آباد و اراك) ۲۰۰۱/۰۱/۰۴
۸۱۱۲۳ بررسي تاثير مداخلات تغذيه اي در افزايش آگاهي ، نگرش ، عملكرد تغذيه اي افراد جامعه ۲۰۰۱/۰۱/۰۴
۸۴۱۰۶ شيوه زندگي سالم براي افراد پرخطر در مطالعه قلب سالم اصفهان ۲۰۰۱/۰۱/۰۴
۷۸۱۱۸ بررسي رابطه سطح پراكسيداسيون ليپيد و ظرفيت آنتي اكسيدان در مبتلايان بهPost Traumatic stress Disorder ۲۰۰۰/۰۳/۱۸
۷۸۱۱۲ بررسي سطح پراكسيداسيون ليپيدي و ظرفيت آنتي اكسيداني سرم و ارتباط آن با ميكرو آلبومين اوري در افراد ديابتيك ۲۰۰۰/۰۱/۱۵
۷۸۱۱۴ بررسي آنتي ا كسيداني چاشني هاي غذايي مصرفي بر سه سيستم واكنشهاي اكسيداتيو (گليكوزيلاسيون هاي پروتئين ها ،اكسيداسيون ديوارسلولهاي كبدي) ۱۹۹۹/۱۲/۲۱
۸۲۴۱۵ بررسي روند بروز و شيوع كشندگي و مرگ و مير ناشي از سكته هاي قلبي ومغزي در شهر و روستاهاي اصفهان ،اراك و نجف آباد ۱۳۸۳-۱۳۹۳ ۱۹۹۹/۰۵/۰۵
۷۵۱۰۴ تعيين محدوده كنترل وغيركنترل بودن ديابت با هموگلوبين گليكوزيله شده (GHb) به روش فلوريمتري ۱۹۹۶/۰۷/۲۲
۷۴۱۰۷ بررسي اثر ويتامين E برهيپرتانسيون و ديابت ۱۹۹۵/۱۱/۲۲
۷۴۱۰۱ بررسي فيتوشيميايي گياه Crataegus curvisepala Lind و مطالعه كلينيكي آن دردرمان بيماران مبتلا به بيماري هاي ايسكميك قلبي ،افزايش خون و افزايش ليپيدهاي سرم ۱۹۹۵/۰۴/۰۴
۷۳۱۱۰ بررسي اثر ويتامين هاي آنتي اكسيداني برروي هيپرتانسيون وديابت ۱۹۹۵/۰۲/۱۵
۷۳۱۱۱ بررسي تغييرات كمي و كيفي حاصله در اثر فرآيند سرخ كردن در روغن هاي نباتي مايع و جامد و اثر آن بر سرم كلسترول خون وامراض قلبي ۱۹۹۴/۰۵/۲۴
۷۰۱۰۴ تععين رابطه سكته هاي قلبي و عوامل خطرساز آن در بيمارستان هاي دانشگاهي شهراصفهان ۱۹۹۱/۱۲/۱۱
۸۴۱۲۸ پديده انفاركتوس ميوكارد و مراقبت هاي آن