انگلیسی:

۱-    Isfahan Cardiovascular Research Center, Cardiovascular Research Institute, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

۲-    Cardiac Rehabilitation Research Center, Cardiovascular Research Institute, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

۳-    Hypertension Research Center, Cardiovascular Research Institute, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

۴-    Interventional Cardiology Research Center, Cardiovascular Research Institute, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

۵-    Heart Failure Research Center, Cardiovascular Research Institute, Isfahan University of Medical Science, Isfahan, Iran

۶-    Applied Physiology Research Center, Cardiovascular Research Institute, Isfahan University of Medical Science, Isfahan, Iran

۷-    Pediatric Cardiovascular Research Center, Cardiovascular Research Institute,  Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

 

فارسی: 

۱- مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان، پژوهشكده قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران 
۲- مركز تحقيقات بازتواني قلب، پژوهشكده قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
۳- مركز تحقيقات پرفشاري خون، پژوهشكده قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران 
۴- مركز تحقيقات اقدامات تهاجمي قلب، پژوهشكده قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
۵- مركز تحقيقات نارسايي قلب، پژوهشكده قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
۶- مركز تحقيقات فيزيولوژي كاربردي، پژوهشكده قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران 
۷- مرکز تحقیقات قلب کودکان، پژوهشکده قلب وعروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران