چاپ مقاله ی یکی از مطالعات بزرگ ایران در مجله Lancet

  • ش., ۲۰۱۹/۰۸/۲۴ - ۱۷:۵۲
مقاله Effectiveness of polypill for primary and secondary prevention of cardiovascular diseases ‪(PolyIran)‬ در جلد ۳۹۴ مجله Lancet در تاریخ ۲۴ آگوست ۲۰۱۹ به چاپ رسید.
این مقاله نتیجه مطالعه بزرگ Poly Iran (یک کارآزمایی pragmatic) است که بر روی ۷۰۰۰ نمونه از مطالعه کوهورت گلستان انجام شده و آقای دکتر رضا ملک زاده معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت مجری اصلی این مطالعه می باشند. در طراحی و اجرای این مطالعه جمعی از محققین از پژوهشکده گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران، پژوهشکده فلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، همچنین محققینی از چندین دانشگاه  کشورهای انگلیس، آمریکا و ایتالیا شرکت داشته اند. از پژوهشکده فلب و عروق اصفهان خانم دکتر نضال صراف زادگان رئیس پژوهشکده از مشاوران و همکاران اصلی طرح و خانم دکتر معصومه صاادقی و خانم دکتر نوشین محمدی فرد از همکاران طرح و نویسندگان این مقاله هستند. این مقاله بصورت گسترده ای در مطبوعات دنیا مورد توجه قزار گرفته است و آقای دکتر ملک زاده و خانم دکتر صراف زادگان مصاحبه های فراوانی در این زمینه  با مطبوعاتی مانند Associated press, New Your Times, BBC, CTV کانادا داشته اند.