بازدید رئیس انجمن قلب و عروق ایتالیا از پژوهشکده

  • س, ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ - ۱۱:۱۸
در روز چهاردهم آبان ماه ۱۳۹۷، پروفسور Francesco Federico Naccarella (کاردیولوژیست، رئیس انجمن قلب و عروق ایتالیا و مشاور انجمن بهداشت و تحقیقات اروپا) از پژوهشکده قلب و عروق اصفهان بازدید نمودند. در این جریان ...

در این جریان ضمن بازدید از فعالیتهای قسمتهای مختلف پژوهشکده و مراکز تحقیقاتی زیرمجموعه، در رابطه با گسترش همکاری های مشترک، بحث و تبادل نظر بعمل آمد.