کارگاه کشوری ثبت بیماریهای قلبی عروقی در دی ماه ۹۴ برگزار می شود

شبکه تحقیقات قلب و عروق ایران با همکاری پژومهشکده قلب و عروق اصفهان، کارگاه کشوری ثبت بیماریهای قلبی عروقی را روز هفدهم دی ماه در اصفهان برگزار می نمایند.

باتوجه به اهمیت ثبت بیماریهای قلبی عروقی و تجربیات موفق پژوهشکده قلب و عروق اصفهان در سالهای گذشته در این زمینه، طی هماهنگی های انجام گرفته، قرار است کارگاه کشوری ثبت بیماریهای قلبی عروقی توسط شبکه تحقیقات قلب و عروق ایران و پژوهشکده قلب و عروق اصفهان روز پنجشنبه هفدهم دی ماه در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شود. در این کارگاه معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جمعی از مسئولین و مدیران آن معاونت، مسئولین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، رؤسای مراکز تحقیقاتی و اعضای شورای راهبردی شبکه تحقیقات قلب و عروق ایران و مجریان همکار طرح ثبت بیماریهای قلبی عروقی پژوهشکده قلب و عروق اصفهان حضور خواهند یافت.