طرح تحقیقاتی CAPCITY

طرح تحقیقاتی«بررسی ارتباط بین آلودگی هوا و میزان بستری و مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی – عروقی و تنفسی در شهر اصفهان، سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰»

 The Correlation of Air Pollution with Hospitalization And Mortality of CardIovascular and RespiraTorY Diseases in Isfahan in 2010, 2011 ‪(CAPACITY)‬

باتوجه به مشکل آلودگی هوا و تأثیرات مخرب این معضل بر سلامتی افراد جامعه، پژوهشکده قلب و عروق اصفهان بنابر رسالت خود اجرای طرح های تحقیقاتی در این زمینه را جزو اولویتهای تحقیقاتی قرارداده است. یکی از اقدامات مهم در این راستا اجرای طرح تحقیقاتی بزرگ «بررسی ارتباط بین آلودگی هوا و میزان بستری و مرگ ناشی از بیماریهای قلبی- عروقی و تنفسی در شهر اصفهان، سال ۱۳۸۹، ۱۳۹۰» بوده است که به سفارش اداره کل محیط زیست استان اصفهان و معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی از سال ۱۳۸۹ آغاز شده و در سال ۱۳۹۴ گزارش نهایی آن ارائه شد. در این طرح بررسی جامعی درخصوص ارتباط آلودگی هوا با بیماریهای قلبی عروقی و تنفسی صورت گرفته و مهمترین عوامل آلاینده مؤثر در بروز این بیماریها در شهر اصفهان مشخص شده است.