تاریخچه

 

فعاليت پژوهشکده قلب و عروق در سال ۱۳۶۷ با انجام يک طرح تحقيقاتي کشوري تحت عنوان شناخت شيوع و عوامل موثر بر بيماريهاي قلبي در استان اصفهان آغاز شد و بدنبال آن با انجام چند طرح تحقيقاتي ديگر  و جلب تدريجي منابع انساني بتدريج گسترش يافت.  در سال ۱۳۷۲ ساختمان جديدي به آن  واگذار شد و  درسال ۱۳۷۳ با نام مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان  در   شوراي گسترش دانشگاههاي کشور مصوب گشت  و تقريبا از همان موقع به عنوان مرکز همکار سازمان بهداشت جهاني در رابطه با پيشگيري، کنترل و بازتواني بيماريهاي قلبي عروقي در منطقه مديترانه شرقي انتخاب شد. اين مركز با گسترش فعاليتهاي خود در  سال ۱۳۹۰ به پژوهشکده قلب و عروق ارتفاء يافته كه مراكز تحقيقاتي مختلفي بصورت جداگانه در زيرمجموعه آن آغاز به كار نمودند.