معاون آموزشی

معاون آموزشی

 

دکتر علیرضا خسروی

معاون آموزشی پژوهشکده قلب و عروق اصفهان