کسب رتبه چهارم در ارزشیابی مراکز تحقیقاتی وزارت بهداشت

مرکز تحقیقات قلب و عروق پژوهشکده قلب و عروق اصفهان موفق شد در ارزشیابی مراکز تحقیقاتی دارای بودجه مستقل وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۳ رتبه چهارم کشوری را به دست آورد.

در گزارش رسمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارتخانه در خصوص رتبه بندی مراکز تحقیقاتی کشور در سال ۹۳ که اخیراً منتشر شده است، مرکز تحقیقات قلب و عروق پژوهشکده قلب و عروق اصفهان در گروه مراکز تحقیقاتی دارای بودجه مستقل، در رتبه چهارم کشوری و پس از مراکز بزرگ مستقر در تهران قرار گرفت. لازم به ذکر است این مرکز در سالهای اخیر هر ساله موفق به کسب عنوان چهارم در سطح کشور شده است.