قابل توجه متقاضیان شرکت در دوره پزشک پژوهشگر

آغاز ثبت نام در سومین فراخوان برنامه پزشک پژوهشگر در چند روز آتی در سامانه rcd.research.ac.ir امکان پذیر خواهد بود.

لازم به ذکر است با توجه به اینکه جذب دستیار پزشک پژوهشگر تنها از طریق شرکت در فراخوان، داشتن شرایط لازم طبق آیین نامه مربوطه، قبولی در مصاحبه و سایر مراحل آن امکان پذیر خواهد بود، لذا مقتضی است کلیه متقاضیان از مسیر این فرایند تقاضای خود را ارائه نمایند