جلسه شورای راهبردی شبکه تحقیقات قلب و عروق ایران در اصفهان برگزار شد

همزمان با برگزاری کارگاه کشوری ثبت بیماریهای قلبی عروقی در اصفهان، جلسه شورای راهبردی شبکه تحقیقات قلب و عروق ایران در شهر اصفهان برگزار شد.

در این جلسه که با توجه به حضور تعداد زیادی از اعضای شورای راهبردی شبکه در کارگاه کشوری ثبت بیماریهای قلبی عروقی اصفهان، از قبل برنامه ریزی شده بود، فعالیت ها و برنامه های شبکه مورد بررسی قرار گرفته و در خصوص نحوه حمایت شبکه از طرحهای تحقیقاتی، مشارکت در کنگره ها و سمینارها و برنامه های آتی شبکه تصمیماتی اتخاذ گردید.