تمدید همکاری پژوهشکده با WHO

پژوهشکده قلب وعروق اصفهان بار دیگر به عنوان مرکز همکار سازمان بهداشت جهانی در زمینه پیشگیری، کنترل و بازتوانی بیماریهای قلبی-عروقی از منطقه مدیترانه شرقی انتخاب شد.

پژوهشکده قلب و عروق اصفهان از سال ۲۰۰۳ به عنوان مرکز همکار سازمان بهداشت جهانی در کشورهای مدیترانه شرقی در زمینه پیشگیری، کنترل و بازتوانی بیماریهای قلبی-عروقی انتخاب شده و با توجه به فعالیتهای ثمربخش این پژوهشکده در سطح ملی و منطقه ای از آن تاریخ تا کنون در دوره های ۴ ساله، همکاری پژوهشکده تمدید شده است. اخیراً نیز با ارسال مدارک و مستندات مورد نیاز، این پژوهشکده به مدت ۴ سال دیگر تا سال ۲۰۱۹ به عنوان مرکز همکار WHO در منطقه مدیترانه شرقی انتخاب شد.