برگزاری همایش روش شناسی مطالعات دوقلوئی در پژوهشکده

همایش روش شناسی مطالعات دوقلوئی با همکاری پژوهشکده قلب و عروق اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد.

این همایش به مدت سه روز از تاریخ ۶ تا ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ برگزار گردید که روز اول و دوم در دانشگاه شهید بهشتی و روز سوم در سالن کنفرانس پژوهشکده قلب و عروق اصفهان برگزار شد. در این همایش شرکت کنندگانی از تهران و جمعی از مسئولین و محققین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و پژوهشکده قلب و عروق حضور داشته و آقای پروفسور جوهونگ سانگ رئیس انجمن بین المللی مطالعات دوقلوئی کشور کره و خانم دکتر شایسته جهانفر، خانم دکتر نضال صراف زادگان و خانم دکتر مژگان قاری پور به ایراد سخن پرداختند.