برگزاری مجمع عمومی انجمن حمایت از پژوهش های سلامت قلب اسپادان

مجمع عمومی انجمن حمایت از پژوهش های سلامت قلب اسپادان در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۹۶ در سالن فرهیختگان دانشکده پزشکی تشکیل شد.

در این جلسه اعضای مجمع عمومی با رای گیری، انتخاب و پس از آن با برگزاری جلسه تعیین سمت هیات مدیره، اعضای هیات مدیره نیز انتخاب و برای یک دوره دو ساله کار خود را آغاز نمودند.