برگزاری جلسه هیأت مدیره انجمن غذا، صنعت، سلامت

جلسه هیأت مدیره انجمن غذا، صنعت، سلامت روز شنبه ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۷ در پژوهشکده قلب و عروق اصفهان برگزار شد. در این جلسه در خصوص انجام فعالیت های جاری انجمن و برنامه های آتی تصمیمات لازم اتخاذ گردید.