برگزاری جلسه نحوه اخذ گرانت

جلسه "نحوه اخذ گرانت از موسسه های ملی و بین المللی" در پژوهشکده قلب و عروق اصفهان برگزار شد.

در این جلسه که روز سه شنبه ۲۴ مرداد ماه ۹۶ ساعت ۹ صبح در سالن کنفرانس پژوهشکده برگزار گردید، جمعی از رؤسای مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی حضور داشتند و با نحوه دریافت کمک هزینه پژوهشی از مؤسسات مختلف آشنا شدند.