برگزاری اولین جلسه طرح FH

اولین جلسه هماهنگی اجرای طرح Familial Hypercholesterolemia Registry در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد.

با توجه به اهمیت ثبت هیپرکلسترولمی فامیلی و فقدان مطالعات مهم بر روی این بیماری، اولین جلسه هماهنگی اجرای طرح ثبت این بیماری با حضور ریاست محترم دانشکده پزشکی دانشگاه، رئیس پژوهشکده قلب و عروق و مجریان و همکاران طرح در تالار دکتر ادیب دانشکده پزشکی اصفهان برگزار شد. در این جلسه تصمیمات لازم در خصوص نحوه اجرا و ایجاد هماهنگی های لازم در این زمینه اتخاذ گردید.