بازدید معاون تحقیقات و فناوری وزارتخانه از پروژه ساختمان جدید پژوهشکده

آقای دکتر ملک زاده معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در معیت آقای دکتر یوسفی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و نیز مدیریت پژوهشکده قلب و عروق اصفهان روز هفدهم دی ماه از پروژه در حال ساخت ساختمان جدید پژوهشکده در مجاورت بیمارستان شهید چمران بازدید نمودند.

در این بازدید، آقای دکتر ملک زاده در جریان روند تکمیل پروژه قرار گرفته و با توجه به معطل ماندن ساختمان برای مدت مدید، دستورات لازم برای اتمام پروژه را ارائه نمودند. همچنین آقای دکتر یوسفی نیز قول مساعد دادند که از طرف دانشگاه اقدامات لازم برای اتمام ساختمان انجام گیرد.