ایندکس شدن مجله آریاآترواسکلروز در سایت معتبر ESCI

مجله آریاآترواسکلروز در سایت (Emerging Sources Citation Index (ESCI مورد پذیرش قرار گرفته و در این سایت ISI ایندکس می شود.

در راستای دستیابی به یکی از اهداف مهم پژوهشی کشور مبنی بر توسعه و گسترش دانش از طریق چاپ مجلات معتبر در سطح بین المللی، با پیگیریهای انجام شده، خوشبختانه به تازگی مجله انگلیسی زبان آریاآترواسکلروز در پایگاه Emerging Sources Citation Index ‪(ESCI)‬ که یکی از پایگاههای ISI معتبر جهانی است، مورد پذیرش قرار گرفته و در این سایت ایندکس می شود. پژوهشکده قلب و عروق اصفهان این موفقیت ارزنده را به مسئولین دانشگاه علوم پزشکی و پژوهشکده قلب و عروق و نیز دست اندرکاران مجله اعم از سردبیر، هیئت تحریریه، کارشناسان و داوران مجله تبریک می گوید. لازم به یادآوری است که مجله آریاآترواسکلروز در بسیاری از سایت های معتبر بین المللی از جمله pubmed نیز ایندکس می گردد.