افتخاری دیگر برای پژوهشکده قلب و عروق

کسب دیپلم افتخار پژوهشگر شایسته دانشگاه توسط سرکار خانم دکتر نضال صراف زادگان رئیس پژوهشکده قلب و عروق.

در جشن فرهیختگان دانشکده پزشکی که بمناسبت گرامیداشت مقام استاد در روز پنجشنبه مورخ ۲۳ اردیبهشت ۹۵ در هتل نگین جی با حضور جمع کثیری از اساتید دانشگاه برگزار گردید، خانم دکتر نضال صراف زادگان رئیس پژوهشکده موفق به کسب دیپلم افتخار پژوهشگر شایسته دانشگاه گردید.