ارزشیابی کیفی مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان

پیرو هماهنگی های قبلی و به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان، به عنوان یکی از مراکز منتخب کشور برای انجام ارزشیابی کیفی در طی دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ انتخاب و گروه داوران روزهای سوم و چهارم آذر ماه ۹۵ با حضور در محل پژوهشکده قلب و عروق اصفهان ارزیابی را به انجام رساندند.

در این برنامه دو روزه ۶ نفر از نمایندگان وزارتخانه حضور داشتند، که فعالیتهای مختلف پژوهشی از جمله اجرای طرحهای تحقیقاتی، مقالات پژوهشی، فعالیتهای اجرائی، همکاری های بین بخشی و بین المللی مرکز تحقیقات قلب و عروق را مورد ارزیابی قرار دادند