اجرای برنامه ثبت دوقلوئی در پژوهشکده

با توجه به اهمیت برنامه های ثبت در گروههای مختلف به ویژه ثبت دوقلوها و توجه روزافزون محافل علمی به این گونه برنامه ها، پژوهشکده قلب و عروق اصفهان با همکاری انجمن دوقلوهای ایران شاخه اصفهان، برنامه ثبت دوقلوئی را در استان اصفهان آغاز نمود.

در مرحله اول این طرح، همکاران پژوهشکده با حضور در جشن سالیانه انجمن دوقلوها در روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، نسبت به ثبت اطلاعات ایشان و انجام معاینات و اندازه گیریهای لازم اقدام و سایر مراحل با همکاری دوقلوها در محل پژوهشکده با انجام آزمایشات و معاینات تکمیلی انجام خواهد شد. شایان ذکر است در این برنامه، از ۲۰۰ نفر شرکت کننده در مراسم جشن دوقلوها، ۱۸۸ نفر مورد بررسی قرار گرفته و اطلاعات لازم از ایشان ثبت گردید.