آموزش کارکنان

اخبار آموزشی
راه اندازی بخش آموزش کارکنان در سایت پژوهشکده

به منظور سهولت دسترسی کارکنان پژوهشکده به اطلاعات آموزش کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اطلاعات مربوطه منجمله تقویم آموزشی و بسته های آموزشی، برحسب نیاز کارکنان این مرکز در این بخش از سایت پژوهشکده قرار داده شده است.