معاون پژوهشی

دکتر معصومه صادقی

 

 

دکتر معصومه صادقی

معاون پژوهشی پژوهشکده قلب و عروق اصفهان

 

برای دیدن CV اینجا کلیک کنید.