هیئت مؤسس مرکز تحقیقات قلب کودکان

 

رياست مركز تحقيقات قلب كودكان

 

نام و نام خانوادگی: دكتر محمدرضا صبري
مدرک: فوق تخصص
رشته: قلب كودكان
مرتبه: استاد
نوع همکاری: تمام وقت
 
اعضا هيئت علمي همكار
 
نام و نام خانوادگی: دكتر عليرضا احمدي
مدرک: فوق تخصص
رشته: قلب كودكان
مرتبه: دانشیار
نوع همکاری: تمام وقت
 
نام و نام خانوادگی: دكتر مهدي قادريان
مدرک: متخصص
رشته: قلب كودكان
مرتبه: استاديار
نوع همکاری: تمام وقت
 
 
نام و نام خانوادگی: مهين هاشمي پور
مدرک: فوق تخصص
رشته: غدد و متابوليسم كودكان
مرتبه: استاد
نوع همکاری: پاره وقت
 
نام و نام خانوادگی:دكتر يوسف قيصري
مدرک: متخصص
رشته: بيوتكنولوژي پزشكي
مرتبه: استاديار
نوع همکاری: پاره وقت