اطلاعیه ها

قابل توجه متقاضیان شرکت در دوره پزشک پژوهشگر

آغاز ثبت نام در سومین فراخوان برنامه پزشک پژوهشگر در چند روز آتی در سامانه rcd.research.ac.ir امکان پذیر خواهد بود.
اشتراک در اطلاعیه ها