previous pauseresume next

برگزاری جلسه نحوه اخذ گرانت

جلسه "نحوه اخذ گرانت از موسسه های ملی و بین المللی" در پژوهشکده قلب و عروق اصفهان برگزار شد.

World Hypertension Day 2017

In World Hypertension Day 2017, The HTN Research Centre related to Isfahan Cardiovascular Research Institute of Isfahan University of Medical Sciences Iran, has measured blood pressure of 1001 individuals referring to clinics related to this research Centre.

ارزشیابی کیفی مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان

پیرو هماهنگی های قبلی و به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان، به عنوان یکی از مراکز منتخب کشور برای انجام ارزشیابی کیفی در طی دوره 1390 تا 1394 انتخاب و گروه داوران روزهای سوم و چهارم آذر ماه 95 با حضور در محل پژوهشکده قلب و عروق اصفهان ارزیابی را به انجام رساندند.

برگزاری کارگاه آموزشی ثبت بیماریهای قلبی عروقی

کارگاه آموزشی ثبت بیماریهای قلبی عروقی با هدف آموزش کارشناسان مسئول اجرای ثبت بیماریهای قلبی عروقی از شهرهای مختلف کشور توسط شبکه تحقیقات قلب و عروق ایران و با همکاری پژوهشکده قلب و عروق اصفهان در روز 13 مهر ماه 95 در اصفهان برگزار شد.

اهدای جایزه سازمان بهداشت جهانی به رئیس پژوهشکده

جایزه ویژه سازمان بهداشت جهانی به رئیس پژوهشکده قلب و عروق اصفهان اهدا شد.

Pages

Subscribe to Isfahan University of Medical Siences RSS