previous pauseresume next

قابل توجه متقاضیان شرکت در دوره پزشک پژوهشگر

آغاز ثبت نام در سومین فراخوان برنامه پزشک پژوهشگر در چند روز آتی در سامانه rcd.research.ac.ir امکان پذیر خواهد بود.

لازم به ذکر است با توجه به اینکه جذب دستیار پزشک پژوهشگر تنها از طریق شرکت در فراخوان، داشتن شرایط لازم طبق آیین نامه مربوطه، قبولی در مصاحبه و سایر مراحل آن امکان پذیر خواهد بود، لذا مقتضی است کلیه متقاضیان از مسیر این فرایند تقاضای خود را ارائه نمایند

فایل پیوست: 

فهرست: